Tenways Logo
Tenways Logo
Menu
Daikin Heat Reclaim Ventilation
VAM-FC (J)
VAM-FC (J)
Model: VAM-FC (J)
Total Heat Exchanger
Capacity: 150 - 2000 m3/h
Make: Daikin
VKM-GB
VKM-GB
Model: VKM-GB
Total Heat Exchanger
Capacity: 500 - 950 m3/h
Make: Daikin
VKM-GBM
VKM-GBM
Model: VKM-GBM
Total Heat Exchanger
Capacity: 500 - 950 m3/h
Make: Daikin